avangard-pressa.ru

Перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання - Экология

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України

02 жовтня 2012 року № 483


УКРАЇНА

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ

Новопечерський пров., 3, корпус 2, м. Київ, 01042, тел./факс (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56

_______________

(найменування, місцезнаходження та телефони територіального органу, що здійснює перевірку)

АКТ

перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання

_______________

(найменування юридичної особи / прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) ££££££££££

_____________________

(місцезнаходження або місце проживання, телефон)

Перевірено ___________________________________________________________________

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу), її місцезнаходження або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, її місце проживання, телефон)

на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання.

Загальна інформація щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок

Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки Тип здійснюваної перевірки Наказ від ££.££.££££ № ££££ Направлення на перевірку від ££.££.££££ № ££££ £ планова; £ позапланова Початок перевірки Завершення перевірки ££ ££ ££££ ££ ££ ££ ££££ ££ число місяць рік години число місяць рік години

Особи, які беруть участь у заході:

Посадові особи (найменування органу контролю): _________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання, треті особи: _________________________________________________________________

(посади, прізвища, імена та по батькові)

Відповідальний за охорону навколишнього природного середовища (за наявності):

_______(посада, прізвище, ім’я, по батькові, тел., факс)

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова Позапланова £ не було взагалі £ не було взагалі £ була в період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ £ була в період з ££.££.££££ по ££.££.££££ Акт перевірки від ££.££.££££ Загальна характеристика суб’єкта господарювання, що перевіряється___________ Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для перевірки: "Так" − позитивна відповідь;"Ні" − негативна відповідь;"НВ" − дотримання питання не вимагається від цього (конкретно взятого) об'єкта контролю;

"НП" − питання не перевірялося на цьому об'єкті контролю.

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання

№ з/п Питання, що підлягають перевірці Так Ні НВ НП Нормативне обґрунтування 1 2 3 4 5 6 7 1 Загальні питання 1.1 Вимоги приписів про усунення виявлених порушень виконано в установлені терміни Частина восьма статті 7 ЗУ № 877-V 1.2 Вимоги рішення про обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності виконано Пункт «ж» частини першої статті 20 ЗУ № 1264-XII,частина третя статті 30 ЗУ № 1478-ІІІ,Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України № 2751-ХІІ 2 Основні питання 2.1 Рішення обласних рад про надання мисливських угідь у користування наявне Стаття 22 ЗУ № 1478-ІІІ 2.2 Проект організації та розвитку мисливського господарства наявний Стаття 28 ЗУ № 1478-ІІІ 2.3 Проект організації та розвитку мисливського господарства, погоджений в установленому порядку Частина третя статті 28 ЗУ № 1478-ІІІ 2.4 Договір про умови ведення мисливського господарства, який укладено між територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері лісового та мисливського господарства і користувачем мисливських угідь, наявний Стаття 21 ЗУ № 1478-ІІІ 2.5 Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня), порядок здійснення полювання, норми добування мисливських тварин погоджено в установленому порядку Частина друга статті 19 ЗУ № 1478-ІІІ 2.6 Первинний облік чисельності і добування мисливських тварин проведено Абзац п’ятий частини другої статті 30 ЗУ № 1478-ІІІ 2.7 Журнал обліку бланків ліцензій, оформлений відповідно до вимог зазначеного Положення, наявний. Журнал реєстрації інструктажу з правил безпеки при проведенні полювання, оформлений відповідно до вимог зазначеного Положення, наявний Пункт 1.4 розділу І, пункт 4.7 розділу ІV Положення, затвердженого наказом Мінагрополітики України№ 549 2.8 Біотехнічні заходи виконуються Стаття 30 ЗУ № 1478-ІІІ 2.9 Добування мисливських тварин для наукових цілей та переселення в нові місця перебування здійснюється Частина шоста статті 33 ЗУ № 1478-ІІІ 2.10 Утримання та розведення мисливських тварин у напіввільних умовах і в неволі здійснюються Абзац дев’ятий частини першої статті 30 ЗУ № 1478-ІІІ 2.11 Режим охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні, додержується. Проведення державного обліку тварин, занесених до Червоної книги України, складання картосхеми їх поширення та місць перебування додержуються Абзац дев’ятий частини другої статті 30 ЗУ № 1478-ІІІ,стаття 12 ЗУ № 3055-ІІІ 2.12 Не менш як 20 відсотків площ угідь для охорони та відтворення мисливських тварин виділено Частина перша статті 27 ЗУ № 1478-ІІІ 2.13 Пропускна спроможність мисливських угідь, що встановлена користувачем, погоджена в установленому порядку Частина перша статті 27 ЗУ № 1478-ІІІ 2.14 Ліміт використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду, наявний Частина перша статті 16 ЗУ № 1478-ІІІ 2.15 Селекційний та вибірковий діагностичний відстріл мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи проводиться Частина перша статті 32 ЗУ № 1478-ІІІ 2.16 Майданчики, обладнані згідно з ветеринарно-санітарними вимогами для оброблення відстріляної на полюванні дичини, наявні Стаття 30 ЗУ № 1478-ІІІ 2.17 Оформлені матеріали для визначення відтворювальних ділянок (погодження з власником земельної ділянки, наказ користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа мисливських угідь, детальний опис її меж, вид мисливських тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається режим охорони на цій території) наявні Пункт 3.1 глави 3 Порядку, затвердженого наказом Держкомлісгоспу № 4 2.18 Відмежування територій відтворювальних ділянок межовими попереджувальними знаками проведено Пункт 3.2 глави 3 Порядку, затвердженого наказом Держкомлісгоспу № 4 2.19 Документи, що підтверджують законність набуття диких тварин при утриманні та розведенні у неволі, наявні Пункт 3.1 розділу ІІІ Порядку, затвердженого наказом Мінприроди№ 429 2.20 Єгерська служба створена для охорони мисливських угідь з розрахунку, установленого відповідно до вимог закону Стаття 29 ЗУ № 1478-ІІІ 2.21 Щорічне вкладання коштів на охорону та відтворення мисливських угідь з розрахунку, визначеного відповідно до закону, здійснюється Абзац дванадцятий частини другої статті 30 ЗУ № 1478-ІІІ 2.22 Полювання іноземцями здійснюється Частина перша статті 13 ЗУ № 1478-ІІІ 2.23 Договори, які укладаються між іноземцями або юридичними особами, які організовують для них полювання, та користувачами мисливських угідь, наявні Частина друга статті 13, абзац п’ятий частини першої статті 30ЗУ № 1478-ІІІ 2.24 Відстріл та відлов хижих та шкідливих тварин (вовків, лисиць, бродячих собак та котів, сірих ворон, сорок, граків, сойок) здійснюється Стаття 33 ЗУ № 1478-ІІІ Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного нагляду (контролю) № з/п Детальний опис виявленого порушення Посилання на нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу та складеного Акта, що мають місце з боку підприємства:

___________

Перелік питань для контролю дій перевіряючих* № з/п Питання, що підлягають контролю з боку підприємства Так Ні Нормативне обґрунтування Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за десять днів до її початку Частина четверта статті 5 ЗУ № 877-V Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред’явлено Частина п'ята статті 7 таабзац третій статті 10ЗУ № 877-V Копія направлення на перевірку надана Частина п'ята статті 7 таабзаци третій і шостий статті 10 ЗУ № 877-V Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб’єкта господарювання (за його наявності) Частина дванадцята статті 4 ЗУ № 877-V * Ця частина Акта заповнюється посадовими особами суб’єкта господарювання.

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один примірник Акта вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду (контролю).

Підписи осіб, які брали участь у перевірці

Перевірку провели:

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

До перевірки були залучені треті особи:

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Посадові особи та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання:

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Примірник цього Акта перевірки отримав:

______________________ ____________________ ____________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб’єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

____

____

Нормативні документи, на підставі яких складено та яким відповідають питання, передбачені Актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства щодо ведення мисливського господарства та полювання

№ з/п Позначення Назви нормативно-правових актів, дата і номер прийняття 1 2 3 1 Закони України 1.1 ЗУ № 1264-XII Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII «Про охорону навколишнього природного середовища» 1.2 ЗУ № 2894-ІІІ Закон України від 13 грудня 2001 року № 2894-ІІІ «Про тваринний світ» 1.3 ЗУ № 1478-ІІІ Закон України від 22 лютого 2000 року № 1478-ІІІ «Про мисливське господарство та полювання» 1.4 ЗУ № 3055-ІІІ Закон України від 07 лютого 2002 року № 3055-ІІІ «Про Червону книгу України» 1.5 ЗУ № 3447-IV Закон України від 21 лютого 2006 року № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження» 1.6 ЗУ № 877-V Закон України від 05 квітня 2007 року № 877-V «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» 2 Постанови Верховної Ради України 2.1 Порядок, затверджений Постановою Верховної Ради України № 2751-ХІІ Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища, затверджений Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року № 2751-ХІІ 3 Нормативно-правові акти 3.1 Порядок, затверджений наказом Мінприроди № 429 Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах, затверджений наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 30 вересня 2010 року № 429, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за № 1384/18679 3.2 Порядок, затверджений наказом Держкомлісгоспу№ 4 Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок), затверджений наказом Держкомлісгоспу від 22 січня 2004 року № 4, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 лютого 2004 року за № 158/8757 3.3 Положення, затверджене наказом Мінагрополітики України№ 549 Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затверджене наказом Мінагрополітики України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949

Заступник директора